Líofa Gaeltacht Bursary Scheme opens for 2023

Date published: 17 January 2023

Topics:

Department for Communities has today announced the 2023 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme is now open for applications.

Líofa Gaeltacht Bursary Scheme opens for 2023 text on image background

Department for Communities has today announced the 2023 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme is now open for applications.

The Líofa Gaeltacht Bursary Scheme provides attendees with an opportunity to immerse themselves in an Irish speaking community, increase their knowledge and use of Irish through attending classes whilst taking part in a wide range of cultural activities including sport and music through the medium of Irish.

The Gaeltacht Bursary Scheme is open to students whose parents are in receipt of a means-tested benefit, or adult learners in receipt of one of the qualifying benefits. As demand for the bursary is very high, preference is given to those adults or students who have not previously received a bursary and who meet the criteria set out in the application form.

Applications can be made online here: or by contacting Líofa directly on 028 9051 5114.

The scheme will close on the 17 February 2023 and successful applicants will be notified by the end of March 2023.

 

Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa oscailte do 2023

 

Tá fógartha ag an Roinn Pobal go bhfuil Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa do 2023 oscailte anois faoi choinne iarratas.


Tugann Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa deis dóibh siúd a fhreastalaíonn iad féin a thumadh i bpobal Gaeilge, cur lena n-eolas agus úsáid na Gaeilge trí fhreastal ar ranganna agus iad ag glacadh páirt i réimse leathan imeachtaí cultúrtha, spórt agus ceol trí mheán na Gaeilge san áireamh.

Tá an Scéim Sparánachtaí Gaeltachta oscailte do dhaltaí a bhfaigheann a gcuid tuismitheoirí sochar de réir tástála acmhainne, nó d’fhoghlaimeoirí fásta a fhaigheann ceann de na sochair cháilitheacha. Ó tharla go bhfuil an-ráchairt ar an sparánacht, tugtar tús áite do na daoine fásta agus na daltaí siúd nach bhfuair sparánacht roimhe seo agus a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach ar an fhoirm iarratais.

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne: nó trí theagmháil dhíreach a dhéanamh le Líofa ar 028 9051 5114.

Druidfear an scéim ar an 17 Feabhra 2023 agus cuirfear scéala chuig na hiarrthóirí a n-éireoidh leo faoi dheireadh mhí an Mhárta 2023.

Notes to editors: 

  1. The Líofa Gaeltacht Bursary Scheme was launched in 2012.
  2. More than 2,500 applications have been received and almost 900 bursaries awarded since the scheme’s launch.
  3. The average cost of a bursary – which includes accommodation and tuition – is £550.
  4. Media enquiries to DfC Press Office on 028 9082 3516 or e-mail: Out of office hours please contact the Duty Press Officer on 028 9037 8110.
  5. Follow us on twitter @CommunitiesNI

Nótaí d’eagarthóirí:

  1. Seoladh Scéim Sparánachtaí Gaeltachta Líofa in 2012.
  2. Tá breis agus 2,500 iarratas faighte agus chóir a bheith 900 sparánacht bronnta ó seoladh an scéim.
  3. £500 is ea an meánchostas atá ar sparánacht – a chlúdaíonn lóistín agus teagasc.
  4. Fiosruithe ó na meáin chuig Preasoifig na RP ar 028 9082 3516 nó ar. Taobh amuigh de ghnáthuaireanta oifige déan teagmháil leis an Phreasoifigeach Dualgais ar 028 9037 8110.
  5. Lean ar Twitter muid @CommunitiesNI

Share this page

Back to top