Hargey announces progress on strategies for Irish and Ulster-Scots

Date published: 07 March 2022

The recommendations of the Expert Advisory Panels for an Irish Language Strategy and an Ulster-Scots Language, Heritage & Culture Strategy have today been published, Communities Minister Deirdre Hargey has announced.

Hargey announces progress on strategies for Irish and Ulster-Scots
Hargey announces progress on strategies for Irish and Ulster-Scots

Communities Minister said:

“Last June I announced work on the development of the Irish Language Strategy and the Ulster-Scots Language, Heritage and Culture Strategy with the establishment of Expert Advisory Panels.

“The panels were made up of representatives from across academia and the Ulster-Scots language, heritage and culture, and Irish language sectors. Each panel was asked to bring forward recommendations to help inform the strategies.

“I am now delighted that the Expert Advisory Panel Recommendations Reports have been published. These are available on the Department’s website in English, Irish and Ulster-Scots. I have also issued a public ‘Call for Views’ on the recommendations.

Minister Hargey met members of the Expert Advisory Panels at the Ulster Folk Museum where she also heard about the National Museums NI Languages of Ulster Project which includes Language trails such as Cúl-Trá-il exploring the story of the Irish Language and an Ulster-Scots Virtual tour which explores the heritage, culture and history of places with an Ulster-Scots connection.

The Minister continued: 

“I’d like to take this opportunity to acknowledge the time and effort of the Expert Advisory Panels. Their considerable wealth of knowledge and experience, and their wide range of expertise, has been invaluable.”

The Expert Advisory Panel’s report (Irish Language) and the Expert Advisory Panel’s report (Ulster-Scots, Language, Heritage and Culture) are available on the Department’s website.

Dul chun cinn á fhógairt ag Hargey ar straitéisí na Gaeilge agus na hUltaise

D’fhógair an tAire Pobal Deirdre Hargey gur foilsíodh moltaí na bPainéal Comhairleach Saineolaithe do Straitéis na Gaeilge agus Straitéis Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise inniu.

Dúirt an tAire Pobal: 

“I mí an Mheithimh anuraidh d’fhógair mé obair ar fhorbairt Straitéis na Gaeilge agus Straitéis Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise le bunú na bPainéal Comhairleach Saineolaithe. 

“Bhí ionadaithe ón saol acadúil agus ó earnáil theanga, oidhreacht agus cultúr na hUltaise agus earnáil na Gaeilge sna painéil. Iarradh ar an dá phainéal moltaí a thabhairt le cuidiú le heolas a dhéanamh do na straitéisí.

“Tá lúcháir orm go bhfuil Tuarascálacha Moltaí na bPainéal Comhairleach Saineolaithe anois foilsithe. Tá siad seo ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne as Béarla, as Gaeilge agus as Ultais. Chomh maith leis sin, d’eisigh mé ‘Gairm ar Thuairimí’ sa phobal ar na moltaí.

Bhuail an tAire Hargey le baill na bPainéal Comhairleach Saineolaithe ag Iarsmalann Tuaithe Uladh, áit ar chuala sí fosta faoi Thionscadal Teangacha Uladh de chuid Iarsmalanna Náisiúnta TÉ ina bhfuil conairí teanga ar nós Cúl-Trá-il a phléann scéal na Gaeilge agus turas fíorúil na hUltaise a phléann oidhreacht, cultúr agus stair na gceantar a bhfuil nasc acu leis an Ultais.

Dúirt an tAire fosta:  

“Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh chun am agus iarracht na bPainéal Comhairleach Saineolaithe a aithint. Bhí a gcuid eolais agus taithí, agus a réimse leathan saineolais thar a bheith luachmhar.”

Tá tuarascáil Phainéal Comhairleach Saineolaithe (na Gaeilge ) agus tuarascáil Phainéal Comhairleach Saineolaithe (Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise ) ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. 

Hargey announces heidwie oan plens fer Airish an’ Ulster-Scots

The recommendations o’ the Expert Adwisory Penels fer an Airish Leid Plen an’ an Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture Plen wur brocht oot theday, Commonities Meenester Deirdre Hargey hes announced.

Commonities Meenester sayed

“In Juin las’ yeir A announced waark oan the forderin o’ the Airish Leid Plen an’ the Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture Plen wi’ the settin’ ap o’ Expert Adwisory Penels.

“Thae penels wur maide ap o’ experts fae acroass academia an’ the Ulster-Scots leid, heirskeip an’ culture an’ Airish leid sectors.  Baith penels wur axed tae bring forrit recommendations tae heft wi’ infoarmin the plens.

“A’hm serious gled the noo at the Expert Adwisory Penel Reccomendations Reports hae bein brocht oot.  Thae reports can bae gat oan the Depairtment’s wabsteid in Inglis, Airish an’ Ulster-Scots.  Forebye thon A hae pit oot a public “Caa fer Notions” adae wi’ the recommendations.

Meenester Hargey met wi’ members o’ the Expert Adwisory Penels aa the Ulster Fowk Museum  quhar she wus toul forebye aboot the National Museums Norlin Airlan Leids o’ Ulster Project at includes Leid trails sich es Cul-Tra-il leukin intae the story o’ the Airish Leid an’an Ulster-Scots Virtual tour speirin intae the heirskeip, culture an’ history o’ places wi’ an Ulster-Scots connection.

The Meenester carriet oan

“A’hd laike tae tak’ this chanst tae acknowledge the tim’ an’ effort o’ the Expert Adwisory Penels.  Thair baag wealtht o’ knowledge an’ experience alang wi’ thair wide range o’ expertise wus invaluable.”

The Expert Adwisory Penel’s report (Airish Leid) an’ the Expert Adwisory Penel’s report (Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture) can bae gat oan the Depairtment’s wabsteid.

 

Notes to editors: 

 1. PHOTO 1:  Communities Minister Deirdre Hargey is pictured with Professor Malachy Ó Néill from the Irish Language Expert Advisory Panel and Helen Mark from the Ulster-Scots Language Heritage and Culture Advisory Panel, whilst viewing language manuscripts held by National Museums NI.
 2. PHOTO 2:  Communities Minister Deirdre Hargey pictured with the Irish Language Expert Advisory Panel members Julian de Spáinn, Professor Malachy Ó Néill and Dr Janet Muller.
 3. PHOTO 3:  Communities Minister Deirdre Hargey pictured with the Ulster-Scots Language Heritage and Culture Expert Advisory Panel members Helen Mark, Dr David Hume, Ian Crozier and Lee Reynolds.
 4. The ‘Calls for Views’ consultations on the Irish Language Expert Advisory Panel’s recommendations and the Ulster-Scots Language, Heritage and Culture Expert Advisory Panel’s recommendations  are available on the Department’s website.
 5. Further information on the two strategies are available here
 6. Media enquiries to DfC Press Office 
 7. The Executive Information Service operates an out of hours service for media enquiries only between 1800hrs and 0800hrs Monday to Friday and at weekends and public holidays. The duty press officer can be contacted on 028 9037 8110.
 8. Follow us on twitter @CommunitiesNI
 1. Grianghraf 1: An tAire Pobal Deirdre Hargey leis an Ollamh Malachy Ó Neill ó Phainéal Comhairleach Saineolaithe na Gaeilge agus Helen Mark ó Phainéal Comhairleach Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise, agus iad ag amharc ar lámhscríbhinní teanga atá i seilbh Iarsmalanna Náisiúnta TÉ.
 2. Grianghraf 2: An tAire Pobal Deirdre Hargey le baill de Phainéal Comhairleach Saineolaithe na Gaeilge, Julian de Spáinn, Professor Malachy Ó Néill agus Dr Janet Muller.
 3. Grianghraf 3: An tAire Pobal Deirdre Hargey le baill de Phainéal Comhairleach Saineolaithe Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise, Helen Mark, Dr David Hume, Ian Crozier agus Lee Reynolds.
 4. Tá na comhairliúcháin ‘Gairm ar Thuairimí’ ar mholtaí Phainéal Comhairleach Saineolaithe na Gaeilge agus mholtaí Phainéal Comhairleach Saineolaithe Theanga, Oidhreacht agus Chultúr na hUltaise ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.
 5. Tá tuilleadh eolais ar an dá straitéis ar fáil anseo 
 6. Fiosrúcháin ó na Meáin chuig Preasoifig na RP ar ríomhphost ag
 7. Tá seirbhís taobh amuigh de ghnáthuaireanta i bhfeidhm ag Seirbhís Eolais an Fheidhmeannais d’fhiosrúcháin ó na meáin amháin idir 1800 agus 0800 Luan go hAoine, ag an deireadh seachtaine, agus ar laethanta saoire poiblí. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Phreasoifigeach Dualgais ar 028 9037 8110
 8. Lean muid ar Twitter @CommunitiesNI
 1. Fotae 1:  Commonities Meenester Deirdre Hargey bes pictured wi’ Professor Malachy Ó Néill o’ the Airish Leid Expert Adwisory Penel an’ Helen Mark o’ the Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture Expert Adwisory Penel quyhles leukin aa leid manuscripts hel bae the National Museums Norlin Airlan.
 2. Fotae 2:  Commonities Meenester Deirdre Hargey pictured wi’ the Airish Leid Expert Adwisory Penel members Julian de Spáinn, Professor Malachy Ó Néill an’ Dr. Janet Muller.
 3. Fotae 3: Commonities Meenester Deirdre Hargey bes pictured wi’ the Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture Expert Adwisory Penel members:, Helen Mark ,Dr. David Hume, Ian Crozier an’ Lee Reynolds.
 4. The ‘Caas fer Notions speirins oan the Airish Leid Expert Adwisory Penel’s recommendations an’ the Ulster-Scots Leid, Heirskeip an’ Culture Expert Adwisory Penel’s recommendationscan bae gat oan the Depairtment’s wabsteid.
 5. Mair wittens aboot the twa plens can bae gat here 
 6. Media speirins tae DfC Press Offaice
 7. The Executive wittens service hes an ootae hours service fer media speirins onie atween 1800hrs an 0800hrs Monday tae Friday an’ aa weekenns an’ public holidays.  The duty press offaicer can bae contacted oan 028 9037 8110
 8. Follae iz oan twitter @CommunitiesNI

Share this page

Back to top