Líofa 2024 opens for applications

Date published: 04 March 2024

Department for Communities has today announced the 2024 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme is open for applications from Monday 4 March 2024.

2024 Liofa bursary scheme text on yellow background

Department for Communities has today announced the 2024 Líofa Gaeltacht Bursary Scheme is open for applications from Monday 4 March 2024.

The Gaeltacht provides attendees with an opportunity to immerse themselves in an Irish speaking community, increase their knowledge and use of Irish through attending classes whilst taking part in a wide range of cultural activities including sport and music through the medium of Irish.

The Gaeltacht Bursary Scheme is open to students whose parents are in receipt of a means-tested benefit, or adult learners in receipt of one of the qualifying benefits. As demand for the bursary is very high, preference is given to those adults or students who have not previously received a bursary and who meet the criteria set out in the application form.

Applications can be made online at nidirect.gov.uk gaeltacht-bursary-scheme-2024or by contacting Líofa directly on 028 9051 5114.

The scheme will close on Monday 25th March 2024.

Líofa 2024 oscailte fá choinne iarratas

D’fhógair an Roinn Pobal inniu go mbeidh an Scéim Sparántachtaí Gaeltachta Líofa 2024 oscailte fá choinne iarratas ón Luan 4 Márta 2024.

Faigheann daoine a théann chun na Gaeltachta deis iad féin a thumadh i bpobal labhartha Gaeilge, a gcuid eolais ar an teanga agus an úsáid a bhaineann siad aisti a mhéadú, trí fhreastal ar ranganna Gaeilge mar aon le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí cultúrtha – spórt agus ceol trí mheán na Gaeilge san áireamh.

Tá an Scéim Sparántachtaí Gaeltachta oscailte do dhaltaí a bhfaigheann a dtuismitheoirí sochar de réir tástála acmhainne, nó d’fhoghlaimeoirí fásta a fhaigheann ceann de na sochair cháilithe. Ó tharla go bhfuil éileamh an-mhór ar an sparántacht, tugtar tús áite do na daoine fásta nó do na daltaí siúd nach bhfuair sparántacht roimhe seo agus a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach san fhoirm iarratais.

Is féidir iarratais a dhéanamh ar líne: nidirect.gov.uk gaeltacht-bursary-scheme-2024nó trí theagmháil dhíreach a dhéanamh le Líofa ag 028 9051 5114.

Druidfear an scéim Dé Luain 25 Márta.

Notes to editors: 

  1. The Líofa Gaeltacht Bursary Scheme first ran in 2012
  2. Media enquiries to DfC Press Office on 028 9082 3516 or email: press.office Out of office hours please contact the Duty Press Officer on 028 9037 8110
  1. Reáchtáladh Scéim Sparántachtaí Gaeltachta Líofa den chéad uair sa bhliain 2012.
  2. Fiosrúcháin ó na Meáin chuig Preasoifig na RP ag 028 9082 3516 nó ar ríomhphost: press.office Taobh amuigh d’uaireanta oifige, déan teagmháil leis an Phreasoifigeach ar Dualgas ag 028 9037 8110

Share this page

Back to top